تبلیغات پیامکی متن آهنگ به یادماندنی سیمرغ - راهی برای درامد

هزارن بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر

هزارن بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر

ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر می گشاید پر

طلوع تازه ی سمیرغ در راه است همین فردا که می اید

سحر پایان تاریکیست و این دیری نمی پاید

هزارن بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر

ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر

ماندنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله 

راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله 

بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست 

تا شکفتن تا رسیدن یک قدم یک لحظه باقیست

هزارن بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر

ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید پر می گشاید

وقت بیداری سیمرغ فصل سرخ هم صداییست 

خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست

شیشه ی عمر سیاهی خشم تو بغض منه

نازنین داغدارم تو بزن که بشکنه

نازنین داغدارم تو بزن که بشکنه

وقتشه که بشکنه